วัดแก้วโกรวาราม

“วัดแก้วโกรวาราม” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่มากระบี่แล้ว ไม่ควรพลาดไปสักการะสักครั้งหนึ่ง โดยตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดประจำจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี มีความสวยงาม สมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา เรียกว่า พำนักสงฆ์ปากน้ำ ภายหลังพระสงฆ์มากขึ้น จึงพัฒนาปรับปรุงจนเป็น วัดแก้วโกรวาราม ในปัจจุบัน

วัดแก้วโกรวารามได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์มายุครบ 6 รอบ ปัจจุบันนี้ทีวัดมีเนื้อที่ประมาณ 202 ไร่ 4 ตารางวา